รู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

 • โดย : ผศ. ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์
 • รหัส : CHULAMOOC5025
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ตุลาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 6 มิถุนายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 6 สิงหาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2564
เนื้อหา
5 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา รู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ จะมุ่งเน้นความรู้เรื่องของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก การปกป้องนโยบายสาธารณะจากธุรกิจยาสูบ มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ เช่น มาตรการด้านราคา ด้านภาษี มาตรการภาพ คำเตือน การโฆษณา มาตรการการควบคุมการผลิต เป็นต้น

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา รู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

  บทที่ 2 การปกป้องนโยบายสาธารณะจากธุรกิจยาสูบ

  บทที่ 3 มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปสงค์ของยาสูบ

  บทที่ 4 มาตรการเกี่ยวกับการลดอุปทานของยาสูบ

  บทที่ 5 กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกกับการดำเนินงานในประเทศไทย

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่ประเทศไทยมีพันธกรณี

  2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ภายใต้กรอบ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทยที่สอดคล้องไปกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก และประเด็นที่ยังคงเป็นช่องว่างที่ต้องการพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์

  • คณะพยาบาลศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.สุวิมล โรจนาวี

  • คณะพยาบาลศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

  • รศ. ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร

  • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

  • มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์

  • กรรมการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์

   คณะนิติศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์

  • สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย

  • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

  • ดร. ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

  • กองโรคไม่ติดต่อ

  • กรมควบคุมโรค

  • รศ. ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม

  • สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ