ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา

 • โดย : ผศ. สพ.ญ.ดร.วุฒิพร ลิ้มประสูตร, รศ. ภญ.ดร.รัชนี รอดศิริ, รศ. ภญ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ และ ภก.ดนุพล เชวงกิจสกล
 • รหัส : CHULAMOOC5026
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

ช่วงเวลาเรียน
 • เริ่มลงทะเบียน 3 กันยายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2564
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา (Eye Care Products) โดยเนื้อหาวิชานี้จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เพื่อใช้อธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเลือกใช้ รู้วิธีที่ถูกต้องในการใช้งาน รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในท้องตลาด ได้แก่ ขนตาปลอม คอนแทคเลนส์ นำ้ยาล้างคอนแทคเลนส์ นำ้ตาเทียม และยาหยอดตา สำหรับทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนวิชานี้ คือ ผู้เรียนจะทราบถึงหลักการทำงานของดวงตาและการมองเห็น สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเก็บรักษาได้อย่างถูกวิธี

หัวข้อวิชา ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา (Eye Care Products)

บทที่ 1 เลือกใช้ขนตาปลอมอย่างไรให้ปลอดภัย

บทที่ 2 เลือกใช้คอนแทคเลนส์อย่างไรให้ปลอดภัย

บทที่ 3 เลือกใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัย

บทที่ 4 เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัย

บทที่ 5 หยอดตาอย่างถูกวิธีเพื่อดวงตาที่สะอาดและปลอดภัย
บทที่ 6 ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคต้อหิน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านหลักการทำงานของดวงตาและการมองเห็น
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเก็บรักษาได้อย่างถูกวิธี

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. สพ.ญ.ดร.วุฒิพร ลิ้มประสูตร
  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ. ภญ.ดร.รัชนี รอดศิริ
  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ. ภญ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์
  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภก.ดนุพล เชวงกิจสกล
  • สถาบันปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ