ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา

 • โดย : ผศ. สพ.ญ. ดร.วุฒิพร ลิ้มประสูตร, รศ. ภญ. ดร.รัชนี รอดศิริ, รศ. ภญ. ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ และ ภก.ดนุพล เชวงกิจสกล
 • รหัส : CHULAMOOC5026
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 3 กันยายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2564
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา (Eye Care Products) จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เพื่อใช้อธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาต่าง ๆ ซึ่งจะเอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเลือกใช้ รู้วิธีที่ถูกต้องในการใช้งาน รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาในท้องตลาด ได้แก่ ขนตาปลอม คอนแทคเลนส์ น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม และยาหยอดตา สำหรับทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนวิชานี้ คือ ผู้เรียนจะทราบถึงหลักการทำงานของดวงตาและการมองเห็น สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเก็บรักษาได้อย่างถูกวิธี

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา (Eye Care Products) ประกอบด้วย

  บทที่ 1 เลือกใช้ขนตาปลอมอย่างไรให้ปลอดภัย

  บทที่ 2 เลือกใช้คอนแทคเลนส์อย่างไรให้ปลอดภัย

  บทที่ 3 เลือกใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัย

  บทที่ 4 เลือกใช้น้ำตาเทียมอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัย

  บทที่ 5 หยอดตาอย่างถูกวิธีเพื่อดวงตาที่สะอาดและปลอดภัย

  บทที่ 6 ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคต้อหิน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านหลักการทำงานของดวงตาและการมองเห็น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเก็บรักษาได้อย่างถูกวิธี

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. สพ.ญ. ดร.วุฒิพร ลิ้มประสูตร

  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
   คณะเภสัชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ภญ. ดร.รัชนี รอดศิริ

  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
   คณะเภสัชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ภญ. ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์

  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
   คณะเภสัชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ภก.ดนุพล เชวงกิจสกล

  • สถาบันปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ