Coding for Beginners

 • โดย : รศ. ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา และ ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี
 • รหัส : CHULAMOOC2832
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี

รายวิชานี้สำหรับนิสิตปัจจุบันและบุคลากรจุฬาฯ

ลงทะเบียนเรียน
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจุฬาฯ จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา Coding for Beginners ผู้เรียนจะสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีรูปแบบการแก้ปัญหาซ้ำ ๆ ที่มีจํานวนมากได้ผ่านการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถเข้าใจหลักการในการแก้ปัญหาผ่านการแยกส่วนของปัญหาออกเป็นย่อย ๆ ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจหลักการ และการคิดเป็นลําดับ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ผ่านการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อรายวิชา Coding for Beginners

  บทที่ 1 ลิสต์

  บทที่ 2 การทำงานแบบวนซ้ำของชุดข้อมูล

  บทที่ 3 ฟังก์ชัน

  บทที่ 4 การแก้ไขปัญหาและการแยกส่วนของปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีจํานวนมากที่มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาแบบซ้ำ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถลําดับแนวคิดและกระบวนการแก้ไขปัญหาผ่านการแยกส่วนของปัญหาออกเป็นย่อย ๆ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.จารุโลจน์ จงสถิตย์วัฒนา
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ