ระบบประกันสุขภาพ

 • โดย : คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC5007
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 มีนาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 10 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563
เนื้อหา
3 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ประเทศไทยมี พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยประชาชนทุกคนล้วนอยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพแบบใดแบบหนึ่ง แต่ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงและทราบถึงหลักการเบื้องต้นของหลักประกันสุขภาพนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน รวมถึงไม่เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการขอรับการบริการ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพเหล่านั้นด้วยเช่นกัน สำหรับวิชา Health Insurance System : ระบบประกันสุขภาพ จะมีเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับหลักการประกันสุขภาพ การแบ่งประเภทของประกันสุขภาพ องค์ประกอบในการประกันสุขภาพ และการเข้าถึงการประกันสุขภาพในประเทศไทย การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป

โดยเนื้อหาในรายวิชา ระบบประกันสุขภาพ Health Insurance System ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 หลักการของการประกันสุขภาพ

บทที่ 2 องค์ประกอบของการประกันสุขภาพ

บทที่ 3 การเข้าถึงประกันสุขภาพในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของระบบประกันสุขภาพ ตลอดจนเหตุผลเบื้องหลังการจัดการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพแบบต่างๆ ในประเทศไทย

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ร.ต.ท.หญิง.ภญ.ดร.ภูรี อนันตโชติ
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
  • หลักสูตรเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ