มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์

 • โดย : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
 • รหัส : CHULAMOOC1611
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 10
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 9
 • เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566
รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 6 มิถุนายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2565
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 6 สิงหาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2564
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 10 มกราคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 29 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 กรกฎาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2561
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Parts of Speech สอนให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ โดยดูจาก suffixes สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำโจทย์ที่ทดสอบเรื่อง parts of speech ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเติมคำ หรือ error identification

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ ประกอบด้วย

  EP 1: Parts of speech

  EP 2: Noun-Forming Suffixes

  EP 3: Adjective Forming Suffixes

  EP 4: Verb Adverb Forming Suffixes

  EP 5: Parts of speech # 1

  EP 6: Parts of speech # 2

  EP 7: Error Identification # 1

  EP 8: Error Identification # 2

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ และสามารถแยกคำชนิดต่าง ๆ ได้

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

  • สถาบันภาษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ