มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง

 • โดย : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
 • รหัส : CHULAMOOC1614
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 9
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 10 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 16 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 - 19 ตุลาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561
เนื้อหา
13 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง จะสอนเกี่ยวกับรากศัพท์และ Prefixes ที่พบบ่อย รวมถึงเทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท เทคนิคการอ่าน และคำถามที่พบบ่อยในข้อสอบ Reading Comprehension

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง ประกอบด้วย

  EP 1: Prefixes

  EP 2: Common Prefixes #1

  EP 3: Common Prefixes #2

  EP 4: Common Prefixes #3

  EP 5: Root Words #1

  EP 6: Root Words #2

  EP 7: Guessing Meaning from Context Clues #1

  EP 8: Guessing Meaning from Context Clues #2

  EP 9: Reading Tips #1

  EP 10: Reading Tips #2

  EP 11: Reading Tips #3

  EP 12: Reading Practice #1

  EP 13: Reading Practice #2

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

  • สถาบันภาษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ