การบริหารความเสี่ยงองค์กร

 • โดย : ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง
 • รหัส : CHULAMOOC3022
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มีนาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การบริหารความเสี่ยงองค์กร เนื้อหาจะกล่าวถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประเด็นความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การออกแบบมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงและการควบคุม การรายงานความเสี่ยง และกรณีศึกษา ผู้เรียนท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กรในสถานการณที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนยากที่จะคาดการณ์ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เผชิญกับความเสี่ยงรอบด้านจนไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวข้ามสถานการณ์เหล่านั้น ผ่านการระบุ วิเคราะห์ ออกแบบมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์และสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา การบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย

  บทที่ 1 แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  บทที่ 2 การระบุประเด็นความเสี่ยง

  บทที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยง 

  บทที่ 4 การออกแบบมาตรการป้องกันความเสี่ยงและควบคุม 

  บทที่ 5 กรอบและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  บทที่ 6 การสื่อสารและการรายงานความเสี่ยง 

  บทที่ 7 การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  บทที่ 8 กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเข้าใจแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

  2. เพื่อสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกรอบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล 

  3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ดร.อวิรุทธ์  ฉัตรมาลาทอง 

  • ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง  

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย