หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป

 • โดย : รศ. ดร.มานิตย์ จุมปา
 • รหัส : CHULAMOOC4631
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 2 มิถุนายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2561
เนื้อหา
7 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป ประกอบด้วย 

  บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ 

  บทที่ 2 : ความหมายและลักษณะของกฎหมาย 

  บทที่ 3 : ที่มาของกฎหมาย 

  บทที่ 4 : ศักดิ์ของกฎหมาย 

  บทที่ 5 : ขอบเขตการใช้กฎหมาย 

  บทที่ 6 : การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

  บทที่ 7 : ประเภทของกฎหมาย 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของกฎหมายได้
   
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายที่มา ศักดิ์ และขอบเขตของกฎหมายได้
   
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายได้ 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.มานิตย์ จุมปา

  • คณะนิติศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ