หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป

 • โดย : รศ. ดร.มานิตย์ จุมปา
 • รหัส : CHULAMOOC4631
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2561
เนื้อหา
7 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของกฎหมายได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายที่มา ศักดิ์ และขอบเขตของกฎหมายได้

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.มานิตย์ จุมปา

  • คณะนิติศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ