Happy Retirement

 • โดย : อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ
 • รหัส : CHULAMOOC3009
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา Happy Retirement จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ   โดยปัจจุบันการวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าโครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น  การที่มีอายุที่มากขึ้นหากไม่ได้เตรียมพร้อมทางด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับตนเอง ปัญหาสังคม และยังเป็นปัญหาของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา Happy Retirement


  1. เหตุผลสำคัญที่ต้องวางแผนเกษียณ

  2. 7 Steps วางแผนเกษียณด้วยตนเองง่ายๆ

  3. คำนวณเงินเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

  4. แพคเกจเกษียณสุขคุณมีแล้วรึยัง

  5. เงิน 4 ก้อน ตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณ

  6. แหล่งรายได้หลังเกษียณ

  7. เกษียณสวยด้วยเงินปันผล

  8. เกษียณโสดวางแผนอย่างไร

  9. 5 ข้อคิด การใช้ชีวิตหลังเกษียณ

  10. 5 ข้อห้าม เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ


เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังเกษียณ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและสามารถนำไปปรับในชีวิตประจำวันได้จริง

หมายเหตุ

ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

  • อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ

  • ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

    

    

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ