Happy Retirement

 • โดย : อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ
 • รหัส : CHULAMOOC3009
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มีนาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2567
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 29 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กรกฎาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา Happy Retirement จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ โดยปัจจุบันการวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าโครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น การที่มีอายุที่มากขึ้นหากไม่ได้เตรียมพร้อมทางด้านการเงินจะทำให้เกิดปัญหากับตนเอง ปัญหาสังคม และยังเป็นปัญหาของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา Happy Retirement ประกอบด้วย


  บทที่ 1 เหตุผลสำคัญที่ต้องวางแผนเกษียณ


  บทที่ 2 7 Steps วางแผนเกษียณด้วยตนเองง่ายๆ


  บทที่ 3 คำนวณเงินเกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต


  บทที่ 4 แพ็กเกจเกษียณสุขคุณมีแล้วรึยัง


  บทที่ 5 เงิน 4 ก้อน ตอบโจทย์ชีวิตหลังเกษียณ


  บทที่ 6 แหล่งรายได้หลังเกษียณ


  บทที่ 7 เกษียณสวยด้วยเงินปันผล


  บทที่ 8 เกษียณโสดวางแผนอย่างไร


  บทที่ 9 5 ข้อคิด การใช้ชีวิตหลังเกษียณ


  บทที่ 10 5 ข้อห้าม เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังเกษียณ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและสามารถนำไปปรับในชีวิตประจำวันได้จริง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ

  • ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ