การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 • โดย : คณาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC1652
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 2 ธันวาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 10 กรกฎาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 6 มีนาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2563
เนื้อหา
9 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาเรื่อง Giving Basic Presentations in English จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องทักษะการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของการนำเสนอ รวมถึงได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาการนำเสนอ ขั้นตอนการเตรียมตัว การวางแผนการนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์ของการนำเสนอที่ชัดเจน และองค์ประกอบต่างๆ ของการนำเสนอ เป็นต้น ทั้งยังให้ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคบางประการที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เพื่อให้การนำเสนอของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมีการยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสำหรับส่วนต่างๆ ในการนำเสนอผลงานประกอบด้วย

เนื้อหาในรายวิชา Giving Basic Presentations in English ประกอบด้วย

EP 1 Introduction – Presentation components

EP 2 Story message – Make it interesting right from the start

EP 3 Story message – Make it well–organized in the body part

EP 4 Story message – Make it memorable at the end

EP 5 Verbal message – Stress in words and chunks in sentences

EP 6 Verbal message – Speak with techniques

EP 7 Visual message – Say it right on screen

EP 8 Visual message – Language for graphs and charts

EP 9 Conclusion

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการเตรียมตัวนำเสนอผลงาน และโครงสร้างของการนำเสนอผลงานเบื้องต้น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ สำหรับใช้ในการนำเสนอผลงาน

  3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบเทคนิคในการทำให้การนำเสนอผลงานของตนน่าสนใจยิ่งขึ้น

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว
  • สถาบันภาษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.กรุณา นาผล
  • สถาบันภาษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์วรลัญจ์ กองพลพรหม
  • สถาบันภาษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ