ความปลอดภัยด้านสิ่งส่งตรวจ รังสีวิทยาและทันตกรรม

 • โดย : ทีมคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC5028
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มีนาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กรกฎาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2565
เนื้อหา
3 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ความปลอดภัยด้านสิ่งส่งตรวจ รังสีวิทยาและทันตกรรม จะนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในแง่ของประชาชนทั่วไปที่ควรรู้และตระหนักเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล การเฝ้าสังเกตอาการ การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ข้อควรรู้และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วย เนื้อหาวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเตรียมตัวในการตรวจ และติดตามผลเพื่อความปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดข้อสงสัย ในทุกกรณี

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา ความปลอดภัยด้านสิ่งส่งตรวจ รังสีวิทยาและทันตกรรม ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตัวเองอย่างไรให้ได้ผลตรวจที่มีคุณภาพมากที่สุด

  บทที่ 2 การตรวจทางรังสีวิทยา

  บทที่ 3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทันตกรรม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. อธิบายบทบาทของความปลอดภัยของผู้ป่วยในการลดอุบัติการณ์และผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงวิธีการแก้ไข

  2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมนุษย์และความปลอดภัยของผู้ป่วย การคิดอย่างเป็นระบบ หลักการปรับปรุงคุณภาพ

  3. อธิบายความสำคัญของการปฏิบัติงานเป็นทีม เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม

  4. อธิบายธรรมชาติของความผิดพลาดและวิธีการนำหลักการจัดการความเสี่ยงมาใช้

  5. อธิบายวิธีการที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถปฏิบัติงานเป็นพันธมิตรในการดูแลผู้ป่วย

  6. อธิบายผลกระทบจากการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ เหตุการณ์ที่ไม่พึง ประสงค์ที่เกิดขึ้นในการทำหัตถการที่รุกล้ำ

  7. อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ทีมคณาจารย์

  • คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ทีมคณาจารย์

  • คณะสหเวชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ทีมคณาจารย์

  • คณะเภสัชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ทีมคณาจารย์

  • คณะทันตแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ