ภาษารัสเซียเบื้องต้น

 • โดย : อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี
 • รหัส : CHULAMOOC1401
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 7 พฤษภาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 3 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 9-20 กรกฎาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2561
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 11 - 25 พฤษภาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2561
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ภาษารัสเซียเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา ภาษารัสเซียเบื้องต้น ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ตัวอักษร

  บทที่ 2 ระบบเสียง

  บทที่ 3 เสียงพยัญชนะหนัก-เบา

  บทที่ 4 คำนาม

  บทที่ 5 พจน์ของคำนาม

  บทที่ 6 คำสรรพนาม

  บทที่ 7 เลขจำนวนนับและเลขลำดับ

  บทที่ 8 การกของคำนาม

  บทที่ 9 การผันบุรุษสรรพนาม

  บทที่ 10 คำกริยา

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนนทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด และอ่านภาษารัสเซียขั้นพื้นฐาน รู้ไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับเอกพจน์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ศัพท์สำนวนต่าง ๆ ของการสนทนาภาษารัสเซียเบื้องต้นวงศัพท์ประมาณ 700 คำ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี

  • ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ