การตลาดในศตวรรษที่ 21

 • โดย : ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
 • รหัส : CHULAMOOC3001
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 9
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ตุลาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2566
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 16 เมษายน 2566
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มกราคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 6 พฤศจิกายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 6 กันยายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 9 มกราคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน 2560
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2560
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การตลาดในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนิยามของการตลาด แนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตลาดในศตวรรษที่ 21

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา การตลาดในศตวรรษที่ 21 (Marketing in 21st century) ประกอบด้วย

  บทที่ 1: การตลาดคืออะไร

  บทที่ 2: วิวัฒนาการของการตลาด

  บทที่ 3: Holistic Marketing

  บทที่ 4: Marketing Trends

  บทที่ 5: Case Study

  บทที่ 6: สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนิยามของการตลาดได้

  2. ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างของแนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดแต่ละประเภทได้

  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายโมเดลการตลาดแบบองค์รวมได้

  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดการตลาดแบบองค์รวมได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

  • ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ