มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • โดย : รศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
 • รหัส : CHULAMOOC2625
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กรกฎาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ธันวาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

เนื้อหารายวิชา

  สำหรับวิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: เรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น (ความน่าจะเป็นและสถิติ) จะมีเนื้อหาประกอบด้วย


  EP 1 : การจัดหมู่ Combination

  EP 2 : ทฤษฎีบททวินาม

  EP 3 : วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ดวงดาวและแท่งไม้

  EP 4 : สถิติ

  EP 5 : ความน่าจะเป็นเกี่ยวกับเซตอนันต์

  EP 6 : ความน่าจะเป็นที่มีเงื่อนไข

  EP 7 : ความแปรปรวนของตัวอย่างตอนที่ 1

  EP 8 : ความแปรปรวนของตัวอย่างตอนที่ 2

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย