เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน

 • โดย : คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC4002
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 17 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 23 มีนาคม - 6 เมษายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2561
เนื้อหา
5 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการค้นคว้า รู้จักวิธีการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศวิชาการได้ สามารถประเมินสารสนเทศ และเรียบเรียงผลงานทางวิชาการโดยสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้วิจัย และการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การค้นคว้าวิจัย

  บทที่ 2 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย

  บทที่ 3 การเข้าถึงสารสนเทศ

  บทที่ 4 การรวบรวม ประเมิน และบันทึกสารสนเทศ

  บทที่ 5 การนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัย

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ  Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการค้นคว้า และการจัดทำงานวิชาการ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ.เนณุภา สุภเวชย์

  • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ