กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business: กฎหมายพื้นฐาน​สำหรับธุรกิจ

 • โดย : ผศ.ชนิสา งามอภิชน
 • รหัส : CHULAMOOC3634
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 6 สิงหาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2564
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 10 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561
เนื้อหา
2 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือว่าการทำธุรกิจแบบ SMEs ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ ณ ตอนนี้ ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

เนื้อหาในรายวิชา กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business: กฎหมายพื้นฐาน​สำหรับธุรกิจ (Law for Business: Fundamental Law for Business) ประกอบด้วย

บทที่ 1 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

- รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องรู้

- รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยมีทั้งหมดกี่รูปแบบและมีอะไรบ้าง

- การจดทะเบียนพาณิชย์ของธุรกิจไทย

- การจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการขอเครื่องหมาย DBD สำคัญอย่างไร

บทที่ 2 กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

- กฎหมายพื้นฐานกับธุรกิจ

- จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ

- กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)

- กฎหมายธุรกิจที่สำคัญสำหรับการบริหารองค์กร

- กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการค้าคืออะไร

- กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศคืออะไร

- กฎหมายธุรกิจที่สำคัญสำหรับการบริหารองค์กรมีอะไรบ้าง

- ประเทศไทยกับหลักกฎหมายการประกันทางธุรกิจ

- หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.ชนิสา งามอภิชน
  • คณะนิติศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ