กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business: กฎหมายพื้นฐาน​สำหรับธุรกิจ

 • โดย : ผศ.ชนิสา งามอภิชน
 • รหัส : CHULAMOOC3634
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 6 สิงหาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2564
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 10 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561
เนื้อหา
2 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือว่าการทำธุรกิจแบบ SMEs ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ ณ ตอนนี้ ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา กฎหมายกับธุรกิจ Law for Business: กฎหมายพื้นฐาน​สำหรับธุรกิจ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

  บทที่ 2 กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.ชนิสา งามอภิชน

  • คณะนิติศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย