Attacking the Real World with Python

 • โดย : ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
 • รหัส : CHULAMOOC2833
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี

รายวิชานี้สำหรับนิสิตปัจจุบันและบุคลากรจุฬาฯ

ลงทะเบียนเรียน
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจุฬาฯ จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา Attacking the Real World with Python จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (Python) ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สนใจในการทํางานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลการประมวลผลภาพ ปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของเครื่อง ฯลฯ ประกอบกับ ภาษา python เป็นภาษาที่ไม่มีโครงสร้างซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมหรือผู้ที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่น ๆ อยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนมาใช้ภาษา python ดังนั้นการสอนเขียนโปรแกรมภาษา python จึงเหมาะกับการสร้างเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ให้ผู้เรียนนําหลักการพื้นฐานไปปรับใช้เพื่อสร้างเป็นโครงการย่อย ๆ ที่สามารถนําไปใช้งานจริงได้ในหลากหลายการประยุกต์ใช้

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อรายวิชา Attacking the Real World with Python

  Chapter I: Using Monte Carlo to find PI 

  Chapter II: OpenAI Gym 

  Chapter III: Risk Management

  Chapter IV: Highest PM2.5 

  Chapter V: Mini Google 

  Chapter VI: Visualize a Perceptron 

  Chapter VII: Analyze Simple Data from Kaggle 

  Chapter VIII: Data Visualization Using Seaborn

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและความรู้ที่ได้เรียนมาจากบทก่อนๆผ่านโจทย์และกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  2. สามารถนำกรณีศึกษารูปแบบต่างๆจากบทเรียนมาประยุกต์ใช้กับพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ