การเขียนแสดงความคิดเห็น

 • โดย : ทีมคณาจารย์สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC4024
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ตุลาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2566
เนื้อหา
3 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การเขียนแสดงความคิดเห็น สำหรับการเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่านเท่านั้น แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความคิด ความเชื่อ และคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เขียน หากสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล และน่าเชื่อถือก็จะทำให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลในที่สุด โดยผู้สอนจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็น  ความแตกต่างระหว่างการเขียนแสดงความคิดเห็นกับการเขียนประเภทอื่น  ขั้นตอนในการเขียนแสดงความคิดเห็น และตัวอย่างการเขียนบทแสดงความคิดเห็น 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา การเขียนแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็น 

  บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างบทเขียนและความคิดเห็นกับบทเขียนประเภทอื่น 

  บทที่ 3 ขั้นตอนในการเขียนแสดงความคิดเห็น

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางในการเขียนแสดงความคิดเห็น 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักองค์ประกอบในการเขียนแสดงความคิดเห็น  

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นไปประยุกต์ใช้ได้ 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ทีมคณาจารย์สถาบันภาษาไทยสิรินธร

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คอร์สแนะนำ