มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: พร้อมสู้สู่แคลคูลัส (ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส)

 • โดย : รศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
 • รหัส : CHULAMOOC2623
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 6 สิงหาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 17 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กันยายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2562
เนื้อหา
12 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive 

เนื้อหารายวิชา

  วิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พร้อมสู้สู่แคลคูลัส (ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส) ประกอบด้วย

  EP 1: การใช้ลิมิตหาค่าของ 0.99...

  EP 2: การหาลิมิตในรูปแบบไม่กำหนด

  EP 3: จำนวนอตรรกยะกับสมบัติปิด

  EP 4: ตัวบ่งปริมาณและประโยคเปิด

  EP 5: จำนวนเฉพาะ

  EP 6: กำลังซ้อนอนันต์

  EP 7: รากซ้อนอนันต์ตอนที่ 1

  EP 8: รากซ้อนอนันต์ตอนที่ 2

  EP 9: Logarithm

  EP 10: อนุกรมเรขาคณิต

  EP 11: การเท่ากันของฟังก์ชัน

  EP 12: คณิตศาสตร์กับการผ่อนส่ง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรู้พื้นฐานแคลคูลัส

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์อนุกรมเรขาคณิตได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ