English for Job Hunters

 • โดย : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
 • รหัส : CHULAMOOC165
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กรกฎาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 4 พฤศจิกายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2565
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กรกฎาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียนถึง 31 สิงหาคม 2564
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียนถึง 30 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มิถุนายน 2563
 • เริ่มเรียน 6 มิถุนายน 2563 *** ขยายเวลาสิ้นสุดการเรียนถึง 15 สิงหาคม 2563***
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ธันวาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562
เนื้อหา
15 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา English for Job Hunters มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการหางาน เขียน resume และสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน การเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียน resume รวมไปถึงสามารถเข้าใจคำถามที่มักพบในการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนจะได้รู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อถูกสัมภาษณ์งานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการรับบุคคลเข้าทำงาน ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนรายวิชานี้ คือ ผู้เรียนจะสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คำศัพท์ในแวดวงการทำงานได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำเพื่อเขียน resume ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโต้ตอบในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา English for Job Hunters ประกอบด้วย


  EP 1 Understanding job adverts (for fresh graduates)

  EP 2 Understanding job adverts (for experienced workers)

  EP 3 Work - related vocabulary 1

  EP 4 Work - related vocabulary 2

  EP 5 Work - related vocabulary 3

  EP 6 Vocabulary for resumes 1

  EP 7 Vocabulary for resumes 2

  EP 8 Interview questions 1

  EP 9 Interview questions 2

  EP 10 Talking about yourself 1

  EP 11 Talking about yourself 2

  EP 12 Talking about yourself 3

  EP 13 Talking about yourself 4

  EP 14 How to ask questions politely 1

  EP 15 How to ask questions politely 2

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน

  3. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้คำศัพท์ในการเขียน resume ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
  • สถาบันภาษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ