สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน

 • โดย : คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC5012
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 19 มีนาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
เนื้อหา
5 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน (Health in Global Warming) จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่าความรู้เรื่อง สาเหตุโลกร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ การป้องกันการแพร่ระบาดของพาหะนำโรค เชื้อโรคที่มีผลจากภาวะโลกร้อน ปัญหาสุขภาพกับภาวะโลกร้อน และกาจัดการ ภาวะอาหารเป็นพิษ การสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการด้านอารมณ์และจิตใจ การดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และสุขอนามัย และสุดท้ายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ และสารพิษตกค้าง

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน : Health in Global Warming ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ เราจะลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

  บทที่ 2 กลไกการเกิดปัญหาสุขภาพจากภาวะโลกร้อนและการจัดการ

  บทที่ 3 สุขอนามัยที่ดีมีผลกับสุขภาพ

  บทที่ 4 มาตรฐานตลาด อาหารปลอดภัย สุขลักษณะที่ดี

  บทที่ 5 รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะและสารพิษตกค้าง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อสุขภาพกาย – สุขภาพจิตดี

  2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้สาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและพาหนะนำโรคในภาวะที่โลกร้อนขึ้น

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพร่างกาย ป้องกันโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพายา (ใช้ยาเฉพาะที่จำเป็น)

  4. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกบริโภคอาหาร น้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีสุขาภิบาลอาหารที่ดี

  5. เพื่อให้ผู้เรียนรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี

  6. เพื่อให้ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า ให้ผู้เรียน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง
  • ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ. ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์
  • ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์
  • ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ. ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน
  • ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ. ดร.กรรณิกา ขันธศุภ
  • ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ