Introduction to Smart Grid

 • โดย : คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC2003
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 3 มีนาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 22 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 17 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 16 สิงหาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2562
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

Introduction to smart Grid จะบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟ้ฟ้าสมาร์ทกริด เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับแนวคิดการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟ้ฟ้าสมาร์ทกริดในเบื้องต้น แรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนา เปรียบเทียบความแตกต่างหลักระหว่างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบเดิมกับแบบสมาร์ทกริด เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของสมาร์ทกริด พร้อมทั้งการยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาวิชา Introduction to Smart Grid ประกอบด้วย

บทที่ 1 ทำไมต้อง สมาร์ทกริด ?

บทที่ 2 สมาร์ทกริด จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

บทที่ 3 เทคโนโลยี PV, ESS, EV กับสมาร์ทกริด

บทที่ 4 สมาร์ทกริดเพื่อการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไทย

บทที่ 5 แนะนำโครงการ Smart Grid ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

บทที่ 6 ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (CU-BEMS: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดได้

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของสมาร์ทกริดได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของการพัฒนาสมาร์ทกริดได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ. ดร.เชาวน์ดิส อัศวกุล
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ