Python for Data Science

 • โดย : ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
 • รหัส : CHULAMOOC2814
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2567
เนื้อหา
5 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจุฬาฯ จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา  Python for Data Science จะศึกษาการใช้ภาษา Python ในระดับเริ่มต้น โดยเริ่มจากการเรียน Syntax ไปจนถึงการนำมาใช้ในการดึงข้อมูลจาก Social Network และเตรียมข้อมูลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ Objective เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและสามารถเข้าใจภาษาโปรแกรม Python เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการวิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เนื้อหารายวิชา

  รายวิชา  Python for Data Science ประกอบด้วย

  Part 0: Installation and Introduction

  Part I: Introduction to Python

  Part II: Numpy and Matplotlib Library 

  Part III: Getting to Know Pandas 

  Part IV: Social Media Retrievals 

  Part V: Conclusion

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษา Python เบื้องต้นได้ 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะใช้ภาษา Python และนำไปใช้ประโยชน์กับการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ