การพัฒนาทักษะชีวิต

 • โดย : ผศ. ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์, อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว และ อ. ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
 • รหัส : CHULAMOOC4011
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 6 พฤษภาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 4 มิถุนายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 พฤศจิกายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2564
เนื้อหา
7 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills Development) จะมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาตนเองในด้าน ทักษะชีวิต ผ่านการสื่อสารภายในตนเองและการแนะแนว สำหรับเนื้อหาทั้งหมด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การสื่อสารภายในตนเอง การแนะแนวเบื้องต้น และการทำสมุดแปลนชีวิต

เนื้อหาในรายวิชา การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills Development) ประกอบด้วย

1. Introduction (การใช้สมุดแปลนชีวิตและผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ CU Community Engagement ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. ปริทัศน์การแนะแนวเบื้องต้น

3. การแนะแนวตามบริบทสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต

4. ปริทัศน์การสื่อสารภายในตนเอง

5. การประยุกต์ใช้การสื่อสารภายในตนเองสำหรับเยาวชนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

6. ปริทัศน์การใช้สมุดแปลนชีวิต

7. การประยุกต์ใช้สมุดแปลนชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแนะแนวเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียน

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในตนเองผู้เรียนได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สมุดแปลนชีวิตในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์
  • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
  • หัวหน้าศูนย์แนะแนว
  • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  • อ. ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี
  • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต

คอร์สแนะนำ