มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์

 • โดย : อ. ดร.กนก จันทรา
 • รหัส : CHULAMOOC4653
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ตุลาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2566
COMING SOON
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2563
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายและสังคมวิทยา   ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา   เศรษฐศาสตร์   ภูมิศาสตร์  และประวัติศาสตร์   วิชานี้จะเป็นเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องสังคมศึกษาที่จำเป็นต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย

  EP 1 : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  EP 2 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค

  EP 3 : กลไกราคาและการแทรกแซงตลาด

  EP 4 : การเงิน การธนาคาร และการคลัง

  EP 5 : เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  EP 6 : หน่วยเศรษฐกิจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

  2. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ. ดร.กนก จันทรา

  • อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

คอร์สแนะนำ