คนรักสุนัข

 • โดย : คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC5001
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 6 มกราคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา คนรักสุนัข Dog Lovers เป็นวิชาที่เริ่มต้นจากคนที่รักสุนัขและลงท้ายด้วยความเข้าใจว่าจะต้อง ดูแลสุนัขอย่างไร โดยเนื้อหาวิชานี้เปรียบเสมือนคู่มือการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้นเพราะว่าจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเลือกสุนัข การเข้าใจพฤติกรรมของสุนัข การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเลือกอาหาร การสังเกตอาการป่วย ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ การคุมกำเนิด รวมถึงการดูแลสุนัขในช่วงอายุต่าง ๆ

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา คนรักสุนัข Dog Lovers ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ก้าวแรกสู่โลกของสุนัข

  บทที่ 2 รู้นิสัย รู้ใจ

  บทที่ 3 โรคสำคัญของสุนัขเบื้องต้น ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ

  บทที่ 4 การดูแลสุขภาพสุนัขเบื้องต้น

  บทที่ 5 อาหารทั่วไป อาหารรักษาโรค

  บทที่ 6 การสังเกตอาการสุนัขป่วย

  บทที่ 7 การใช้ยาในสุนัข

  บทที่ 8 ระบบสืบพันธุ์ การตั้งท้อง การคุมกำเนิด และการทำหมัน

  บทที่ 9 ปรสิตภายนอก และโรคที่เกี่ยวข้อง

  บทที่ 10 ต่างวัย ต่างไป ต่างการดูแล

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยง และดูแลสุนัขมากยิ่งขึ้น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการดูแลสุนัขนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. น.สพ. ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล

  • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. น.สพ. ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์

  • ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. สพ.ญ. ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์

  • ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. สพ.ญ. ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์

  • ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. น.สพ. ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

  • ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
   คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. สพ.ญ. ดร.จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์

  • ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ. น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

  • ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สพ.ญ.ฐิตา เตโชฬาร

  • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ