ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน

 • โดย : ศ. นพ. ดร.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, คุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ และ คุณเกตุธริน ไชยศรี
 • รหัส : CHULAMOOC4010
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 25 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน (Why Social Security is Vital to Us) เป็นวิชาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องการประกันตนเองที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคม โดยจะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมา หลักการ แนวความคิดการประกันสังคม รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามแต่ละมาตราอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน (Why Social Security is Vital to Us) ประกอบด้วย

  บทที่ 1 : หลักการประกันสังคม

  บทที่ 2 : ประวัติการประกันสังคม

  บทที่ 3 : ประวัติการประกันสังคมไทย

  บทที่ 4 : ความยั่งยืนของระบบประกันสังคม

  บทที่ 5 : ประเภทของผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์

  บทที่ 6 : คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เรื่องผู้ประกันตนที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. นพ. ดร.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

  • ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

  • ผู้ตรวจราชการกรม

  • สำนักงานประกันสังคม

  • คุณเกตุธริน ไชยศรี

  • ผู้ตรวจราชการกรม

  • สำนักงานประกันสังคม

คอร์สแนะนำ