ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์

 • โดย : คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC4003
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 2 มิถุนายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 10 มกราคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 29 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9-20 กรกฎาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2561
เนื้อหา
12 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ (Introduction to Classical Music) จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ รวมไปถึง องค์ประกอบของดนตรีคลาสสิก อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับ เครื่องดนตรีแต่ละประเภท การรวมวง ดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุค รวมถึงเพลงคลาสสิกที่ได้รับความนิยม หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ดนตรีคลาสสิก ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และสุดท้ายการฟังดนตรีคลาสสิกจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าเรารู้จักมารยาทในการฟังดนตรีคลาสสิก

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของดนตรีคลาสสิก

  บทที่ 2 องค์ประกอบที่สำคัญของดนตรีคลาสสิก

  บทที่ 3 ประเภทของเครื่องดนตรี

  บทที่ 4 ประเภทของการรวมวงและผู้ควบคุมวง

  บทที่ 5 เพลงคลาสสิกในยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิยทยาการ และยุคบาโรก

  บทที่ 6 เพลงคลาสสิกในยุคคลาสสิก

  บทที่ 7 เพลงคลาสสิกในยุคโรแมนติก

  บทที่ 8 เพลงคลาสสิกตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมา

  บทที่ 9 จุฬาฯ กับเพลงคลาสสิก

  บทที่ 10 จุฬาฯ กับรายการวิทยุเพลงคลาสสิก

  บทที่ 11 จุฬาฯ กับการผสมผสานวัฒนธรรมไทย

  บทที่ 12 การเริ่มต้นฟังเพลงคลาสสิก

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังเพลงคลาสสิกได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ. ดร.วีรชาติ เปรมานนท์

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.ศศี พงศ์สรายุทธ

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ.ดวงใจ ทิวทอง

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.ปานใจ จุฬาพันธุ์

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.รามสูร สีตลายัน

  • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณกรรชิต จิตระทาน

  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ