โฆษณาและสื่อสารอย่างไรให้แบรนด์โกอินเตอร์

 • โดย : ศ. ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
 • รหัส : CHULAMOOC3020
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา โฆษณาและสื่อสารอย่างไรให้แบรนด์โกอินเตอร์ ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะเรื่องการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าระหว่างประเทศ และการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้งาน โดยคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถอธิบายประเด็นสำคัญในการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ สามารถวางแผนการโฆษณาและสื่อสารตราสินค้าได้เป็นขั้นระบบอย่างมีขั้นตอน สามารถพัฒนา 1. วัตถุประสงค์ของแผนโฆษณา 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อ 3. แนวความคิดสร้างสรรค์ โดยคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าระหว่างประเทศอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา โฆษณาและสื่อสารอย่างไรให้แบรนด์โกอินเตอร์ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 กำเนิดธุรกิจ... ชนะทุกทิศต้องคิดสื่อสาร 

  บทที่ 2 ทำงานสร้างสรรค์... ทำฝันให้เป็นจริง 

  บทที่ 3 นิ่งคือแพ้... ของแท้ต้องแคร์สังคม 

  บทที่ 4 ภาคผนวก 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

  2. เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าระหว่างประเทศ มาจัดทำเป็นสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้ 

  3. เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าระหว่างประทศมารวบรวมอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถให้ผู้สนจำไปต่อยอดความคิดในการทำการตลาดหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ในอนาคต 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา
   คณะนิเทศศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ