มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น)

 • โดย : ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
 • รหัส : CHULAMOOC2621
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 3 มีนาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กรกฎาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
เนื้อหา
9 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หมายเหตุ
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

วิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น) จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 : การหาค่าของ 1K + 2k + 3k + … nk

EP 2 : เทคนิคการแก้อสมการ

EP 3 : เทคนิคการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ตอนที่ 1

EP 4 : เทคนิคการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ตอนที่ 2

EP 5 : สมการกำลังสอง

EP 6 : สมการกำลังสาม

EP 7 : ระบบสมการเชิงเส้น

EP 8 : โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น

EP 9 : เทคนิคการแก้สมการชนิดพิเศษ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์อสมการและสมการได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ