พูดจาภาษารัสเซีย

 • โดย : อ. ดร.อังสนา เรืองดำ และ อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี
 • รหัส : CHULAMOOC1402
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 2 มิถุนายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 มีนาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา พูดจาภาษารัสเซีย จะเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องภาษารัสเซียสำหรับการสนทนาภาษารัสเซียที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาวิชานี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทายและทำความรู้จัก การใช้คำพูด หรือ คำศัพท์ ที่ใช้ในเหตุการณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านนวด สปา ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม โรงพยาบาล ร้านขายยา ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา พูดจาภาษารัสเซีย ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การทักทายและทำความรู้จัก

  บทที่ 2 สนามบิน

  บทที่ 3 ยานพาหนะ

  บทที่ 4 โรงแรม

  บทที่ 5 ห้างสรรพสินค้า

  บทที่ 6 ร้านนวดและสปา ร้านเสริมสวย และร้านตัดผม

  บทที่ 7 โรงพยาบาล ร้ายขายยา

  บทที่ 8 ร้านอาหาร

  บทที่ 9 สถานที่ท่องเที่ยวในมอสโก

  บทที่ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ. ดร.อังสนา เรืองดำ

  • ภาควิชาภาษาตะวันตก

   คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี

  • ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ