ภาษาอาหรับเบื้องต้น

 • โดย : ผศ. ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะ และ อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ
 • รหัส : CHULAMOOC1302
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 17 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 15 พฤศจิกายน 2560
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2560
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาภาษาอาหรับเบื้องต้น เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาอาหรับ ตัวอักษร การออกเสียง การเขียน และหลักภาษาเบื้องต้น

เนื้อหาในรายวิชา ภาษาอาหรับเบื้องต้น ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอาหรับ

บทที่ 2 อักษรภาษาอาหรับ ตอนที่ 1-3

บทที่ 3 อักษรภาษาอาหรับ ตอนที่ 4-5

บทที่ 4 อักษรภาษาอาหรับ ตอนที่ 6-7

บทที่ 5 สระและเครื่องหมายต่าง ๆ

บทที่ 6 หลักภาษาพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอาหรับและอ่านภาษาอาหรับได้

  2. ผู้เรียนสามารถเขียนอักษรอาหรับในตำแหน่งต่างๆของคำได้

  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักภาษาอาหรับเบื้องต้นได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ
  • สาขาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ
  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ