ภาษาอาหรับเบื้องต้น

 • โดย : ผศ. ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ, อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ
 • รหัส : CHULAMOOC1302
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 17 เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 15 พฤศจิกายน 2560
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2560
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ภาษาอาหรับเบื้องต้น เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาอาหรับ ตัวอักษร การออกเสียง การเขียน และหลักภาษาเบื้องต้น

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา ภาษาอาหรับเบื้องต้น ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอาหรับ

  บทที่ 2 อักษรภาษาอาหรับ ตอนที่ 1-3

  บทที่ 3 อักษรภาษาอาหรับ ตอนที่ 4-5

  บทที่ 4 อักษรภาษาอาหรับ ตอนที่ 6-7

  บทที่ 5 สระและเครื่องหมายต่างๆ

  บทที่ 6 หลักภาษาพื้นฐาน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอาหรับและอ่านภาษาอาหรับได้

  2. ผู้เรียนสามารถเขียนอักษรอาหรับในตำแหน่งต่างๆของคำได้

  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักภาษาอาหรับเบื้องต้นได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

  • สาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก
   คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ

  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอาหรับ
   ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ