คู่คิด คันจิ

 • โดย : ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
 • รหัส : CHULAMOOC1311
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 16 เมษายน 2566
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียนเรียน 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 10-25 ตุลาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 10-25 เมษายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 10-25 สิงหาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2563
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่น จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา Kanji Cool Kit : คันจิ คู่คิด จะมีเนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน โดยสอนเกี่ยวกับ หลักการของคันจิ ไม่ว่าจะเป็น การเขียน การอ่าน การคาดเดาความหมาย เคล็ดลับในการจดจำอักษรคันจิ รวมไปถึงอักษรคันจิเบื้องต้น 42 ตัว ความรู้เรื่องคันจิเบื้องต้นที่สำคัญและพบเห็นในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในรายวิชา Kanji Cool Kit : คู่คิดคันจิ ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 : คันจิ … เขียนอย่างไร

บทที่ 2 : คันจิ … อ่านอย่างไร

บทที่ 3 : คันจิ … เดาอย่างไร

บทที่ 4 : คันจิเบื้องต้นที่สำคัญ ตอนที่ 1

บทที่ 5 : คันจิเบื้องต้นที่สำคัญ ตอนที่ 2

บทที่ 6 : คันจิเบื้องต้นที่สำคัญ ตอนที่ 3

วัตถุประสงค์

  1. อธิบายหลักการเขียนอักษรคันจิ การนับเส้น และจำแนกประเภทอักษรคันจิได้

  2. อธิบายมูลเหตุที่เสียงอ่านคันจิมีหลายเสียงได้

  3. คาดเดาความหมายและเสียงอ่านจากรากคันจิได้

  4. จำแนกการใช้อักษรคันจิพื้นฐาน 42 ตัวและบอกความหมายคำศัพท์ที่มีอักษรคันจิเหล่านี้ปรากฏได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 • มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยผู้เรียนต้องทำคะแนนรวม ทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 (16 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้
 • ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

หมายเหตุ

  • ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
  • ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
  • ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ