ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร

 • โดย : ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ และ นิสิตปริญญาตรี เอกวิชาภาษาสเปน ชั้นปีที่ 4
 • รหัส : CHULAMOOC1411
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มกราคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 29 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มกราคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 ธันวาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มิถุนายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 15 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กันยายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2562
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร จะมุ่งสอนภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน วิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง พร้อมแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ อีกทั้งยังย้ำประเด็นที่ผู้เรียนชาวไทยอาจประสบปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาสเปนเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือเดินทางท่องเที่ยว ณ กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน สำหรับทักษะที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับ คือ ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาวิชา ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ตัวอักษรและการออกเสียง

  บทที่ 2 การทักทาย การแนะนำตัว

  บทที่ 3 การถามตอบข้อมูลส่วนตัว

  บทที่ 4 การถามทาง

  บทที่ 5 การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน

  บทที่ 6 การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

  บทที่ 7 การซื้อของ

  บทที่ 8 ความชอบและความสนใจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้ด้านภาษาสเปน

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาสเปนขั้นพื้นฐานสำหรับใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อต้องเดินทางไปยังกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน

  4. เพื่อเผยแพร่ภาษาสเปนและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปนให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่คนไทย

  5. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตเอกวิชาภาษาสเปนได้แสดงศักยภาพในการใช้ความรู้ของตนมาสร้างประโยชน์แก่สังคม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ

  • ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาสเปน
   คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • นิสิตปริญญาตรี เอกวิชาภาษาสเปน ชั้นปีที่ 4

  • คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ