ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร

 • โดย : ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ และ นิสิตปริญญาตรี เอกวิชาภาษาสเปน ชั้นปีที่ 4
 • รหัส : CHULAMOOC1411
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มกราคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 ธันวาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มิถุนายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 15 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กันยายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2562
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน วิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง พร้อมแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ อีกทั้งยังย้ำประเด็นที่ผู้เรียนชาวไทยอาจประสบปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาสเปนเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือเดินทางท่องเที่ยว ณ กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน สำหรับทักษะที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับ คือ ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาวิชา ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร ประกอบด้วย

บทที่ 1 ตัวอักษรและการออกเสียง

บทที่ 2 การทักทาย การแนะนำตัว

บทที่ 3 การถามตอบข้อมูลส่วนตัว

บทที่ 4 การถามทาง

บทที่ 5 การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน

บทที่ 6 การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 7 การซื้อของ

บทที่ 8 ความชอบและความสนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้ด้านภาษาสเปน

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาสเปนขั้นพื้นฐานสำหรับใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อต้องเดินทางไปยังกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน

  4. เพื่อเผยแพร่ภาษาสเปนและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปนให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่คนไทย

  5. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตเอกวิชาภาษาสเปนได้แสดงศักยภาพในการใช้ความรู้ของตนมาสร้างประโยชน์แก่สังคม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
  • ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิสิตปริญญาตรี เอกวิชาภาษาสเปน ชั้นปีที่ 4
  • คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ