การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร?

 • โดย : รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
 • รหัส : CHULAMOOC4005
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

  การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? จะสอนเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน์ รวมถึงขั้นตอนการจัดงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานเปิดตัว การเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมให้เข้าเยี่ยมชม การจัดการประชุมและสัมมนา การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมบันเทิง และรูปแบบการจัดกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการจัดกิจกรรม การจัดงานผ่านกิจกรรมไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงแค่นักประชาสัมพันธ์ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

  เนื้อหาวิชา การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

  บทที่ 2 รูปแบบของการจัดกิจกรรม

  บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

  บทที่ 4 ข้อดี – ข้อเสียของการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ