การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร?

 • โดย : รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
 • รหัส : CHULAMOOC4005
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? จะสอนเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน์ รวมถึงขั้นตอนการจัดงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานเปิดตัว การเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมให้เข้าเยี่ยมชม การจัดการประชุมและสัมมนา การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมบันเทิง และรูปแบบการจัดกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการจัดกิจกรรม การจัดงานผ่านกิจกรรมไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงแค่นักประชาสัมพันธ์ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาวิชา การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

  บทที่ 2 รูปแบบของการจัดกิจกรรม

  บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

  บทที่ 4 ข้อดี – ข้อเสียของการจัดกิจกรรม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

   คณะนิเทศศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ