รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม

 • โดย : รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร
 • รหัส : CHULAMOOC5004
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กรกฎาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม  เป็นวิชาที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคเต้านม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม โดยผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้มาตรวจสอบร่างกายของตนเองเบื้องต้นว่า เราอยู่ในประเภทใดบ้าง มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่  และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบแลมีความรู้ถึงขั้นตอนการตรวจคัดกรอง  การวินิจฉัย  วิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรักษาด้วยการผ่าตัด  การรักษาด้วยการให้ยา   การฉายแสง  หรือการใช้รังสีรักษา  

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม

  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของโรคของเต้านม

  1.1 ความผิดปกติของเต้านมในแต่ละช่วงอายุ

  1.2 โรคของเต้านมในแต่ละช่วงอายุ

  1.3 โรคของเต้านมที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม


  บทที่ 2 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  2.1 โอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

  2.2 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  2.3 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง


  บทที่ 3 การวินิจฉัขมะเร็งเต้านม

  3.1 อาการที่ควรพบแพทย์

  3.2 ขั้นตอนการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

  3.3 การตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อ


  บทที่ 4 การรักษามะเร็งเต้านม

  4.1 วิธีการรักษาโดยการผ่าตัด

  4.2 การรักษาร่วม เช่น ยาและรังสีรักษา


เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้รายละเอียดของแต่ละช่วงอายุที่สามารถเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง และวิธีการรักษาที่ถูกวิธี

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

หมายเหตุ

 ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร

  • ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ