รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม

 • โดย : รศ. พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร
 • รหัส : CHULAMOOC5004
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 8 ธันวาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กรกฎาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม เป็นวิชาที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคเต้านม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม โดยผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้มาตรวจสอบร่างกายของตนเองเบื้องต้นว่า เราอยู่ในประเภทใดบ้าง มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบและมีความรู้ถึงขั้นตอนการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย วิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการให้ยา การฉายแสง หรือการใช้รังสีรักษา  

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของโรคของเต้านม

  บทที่ 2 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

  บทที่ 3 การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

  บทที่ 4 การรักษามะเร็งเต้านม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้รายละเอียดของแต่ละช่วงอายุที่สามารถเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง และวิธีการรักษาที่ถูกวิธี

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร

  • ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ