Service Design Innovation

 • โดย : รศ. ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา
 • รหัส : CHULAMOOC2010
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 2 มิถุนายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 9 กันยายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียนเรียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
เนื้อหา
5 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

การบริการนั้นมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่สิ่งที่ไม่ค่อยซับซ้อน เช่น การซื้อขาย บริการด้านการบันเทิง และบริการด้านวิชาชีพต่าง ๆ และที่ซับซ้อนขึ้นมา เช่น การเงิน การโรงแรม การเดินทาง และที่ซับซ้อนมาก ๆ คือการบริการด้านสาธารณสุข การบริการทางด้านการศึกษา และการบริการของภาครัฐ วิชา Service Design Innovation จะมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการออกแบบบริการใหม่ โดยนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการระบุโอกาสการสร้างนวัตกรรม พัฒนา และทดสอบแนวคิดบริการใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานของแต่ละคน

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา Service Design Innovation ประกอบด้วย

  บทที่ 1 Intro to Service Design : แนะนำการออกแบบบริการ

  บทที่ 2 Discover / Empathize : การวิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบบริการ

  บทที่ 3 Define : การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุโอกาสการสร้างนวัตกรรมการบริการ

  บทที่ 4 Develop / Ideate : การสังเคราะห์แนวคิดนวัตกรรมการบริการ

  บทที่ 5 Deliver / Prototype & Test : การทดสอบและพัฒนาแนวคิดเพื่อเตรียมส่งมอบการบริการ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบบริการ

   2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการออกแบบบริการแต่ละขั้นตอน

   3. เพื่อให้ผู้เรียนเล็งเห็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าโดยการนำกระบวนการออกแบบบริการไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ