อ่าน เขียน พิมพ์ อักษรญี่ปุ่น คุณทำได้

 • โดย : ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
 • รหัส : CHULAMOOC1313
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
เนื้อหา
14 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 10,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา อ่าน เขียน พิมพ์ อักษรญี่ปุ่น คุณทำได้ เนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการเขียนอักษรฮิรางานะ และคาตากานะ ซึ่งเป็นอักษรพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น กฎเกณฑ์การอ่านออกเสียง ข้อควรระวังเกี่ยวกับอักษรที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกัน โดยช่วงแรกจะเน้นที่การเขียนได้ และสอดแทรกความเข้าใจรูปเขียนในวัฒนธรรมพู่กัน รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบการอ่านแทรกระหว่างการนำเสนอกฎเกณฑ์การอ่านออกเสียง ความแตกต่างในกฎการเขียนอักษรฮิรางานะและคาตากานะ และในช่วงท้ายจะสอนเกี่ยวกับการสอนพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นให้สามารถพิมพ์อักษรญี่ปุ่นในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา อ่าน เขียน พิมพ์ อักษรญี่ปุ่น คุณทำได้ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 บทนำ 

  บทที่ 2 การเขียนอักษร ん、あ〜こ  

  บทที่ 3 การเขียนอักษร さ〜と  

  บทที่ 4 การเขียนอักษร な〜ほ   

  บทที่ 5 การเขียนอักษร ま〜を   

  บทที่ 6 การอ่านเสียงควบและเสียงกัก   

  บทที่ 7 การออกเสียงยาวและเสียงอ่านพิเศษ   

  บทที่ 8 การเขียนอักษร ン、ア〜ト  

  บทที่ 9 การเขียนอักษร ナ〜ヲ   

  บทที่ 10 กฎการเขียนอักษรคาตากานะเพิ่มเติม 

  บทที่ 11 การเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่น 

  บทที่ 12 การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 

  บทที่ 13 การพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือ 

  บทที่ 14 บทสรุป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นลงเรียนและใช้เวลาเรียนได้โดยอิสระ เนื่องจากการจดจำอักษรญี่ปุ่นของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน การเรียนในเวลาที่จำกัดในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ 

  2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียน การอ่านอักษรญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 

  3. เพื่อเข้าใจกฎเกณฑ์การใช้อักษรญี่ปุ่นเบื้องต้น ทั้งในระดับคำ และระดับประโยค

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

  • ภาควิชาภาษาตะวันออก
   คณะอักษรศาสตร์  

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย