Essential Grammar for Writing and Speaking

 • โดย : คณาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC1103
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 6 มกราคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 มิถุนายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 7 สิงหาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2563
เนื้อหา
5 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา Essential Grammar for Writing and Speaking เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเขียนและการพูด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตจุฬาฯ และบุคคลทั่วไปที่ได้เรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งหมด 5 บทเรียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนและการพูดเพิ่มมากขึ้น

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

  3. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เนื้อหารายวิชา

รายวิชา Essential Grammar for Writing and Speaking ประกอบด้วย

Lesson 1

Present Simple Tense / Present Continuous Tense / Present Perfect Tense / Present Perfect Continuous Tense

Lesson 2

Past Simple Tense / Past Simple UsedTo / Past Continuous Tense / Past Perfect Tense / Past Perfect Continuous Tense

Lesson 3

Future Simple Tense / Future Continuous Tense / Future Perfect Tense / Future Perfect Continuous Tense

Lesson 4

Simple Sentences / Compound Sentences / Complex Sentences / Varying Sentence Structure and Length / Run-on Sentences

Lesson 5

Comma Splices / Sentence Fragments / Sentence Punctuation I-II

อาจารย์ผู้สอน

  • คณาจารย์จากสถาบันภาษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ