มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: ไวยากรณ์พร้อมรบ

 • โดย : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
 • รหัส : CHULAMOOC1612
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 3 มีนาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2566
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 3 กันยายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2564
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 10 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 9 สิงหาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 10-25 สิงหาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2561
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ไวยากรณ์พร้อมรบ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ที่เน้นประเด็นไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ ดังนั้นจึงเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ทบทวนประเด็นไวยากรณ์จำเป็นที่เคยเรียนแล้ว ชี้ให้เห็นจุดที่มักพลาด รวมถึงให้ทำแบบฝึกหัดรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มความพร้อมสู้ทุกสนามสอบ

เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ไวยากรณ์พร้อมรบ ประกอบด้วย

EP 1 : Parallel Structure #1

EP 2 : Parallel Structure #2

EP 3 : Passive Voice

EP 4 : Connectors

EP 5 : Paragraph Organization

EP 6 : Paragraph Writing

EP 7 : Sentence Structure #1

EP 8 : Sentence Structure #2

EP 9 : Sentence Completion

EP 10 : Cloze Test

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และกลุ่มคำต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
  • สถาบันภาษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ