มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

 • โดย : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
 • รหัส : CHULAMOOC1613
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 10
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 9
 • เริ่มลงทะเบียน 6 ตุลาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2566
รุ่นที่ 8
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2565
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 8 ตุลาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 14 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 6 มีนาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน กันยายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 6 - 21 กันยายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561
เนื้อหา
9 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

  EP 1: Important Grammar Points

  EP 2: Tips for Error Identification #1

  EP 3: Tips for Error Identification #2

  EP 4: Tips for Error Identification #3

  EP 5: English Pronunciation: Problem Sounds

  EP 6: Word Stress #1

  EP 7: Word Stress #2

  EP 8: Word Stress #3

  EP 9: Linking Sounds

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

  • สถาบันภาษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ