การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

 • โดย : ผศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 • รหัส : CHULAMOOC4018
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2565
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Fostering Self-Directed Learning) เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมโนทัศน์ หลักการ เป้าหมาย และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในโลกยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้

หัวข้อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

บทที่ 1 แนวคิดและมโนทัศน์การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

บทที่ 2 จิตวิทยาการเรียนรู้ และคุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่

บทที่ 3 คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่

บทที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

บทที่ 5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

บทที่ 6 เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือสำหรับช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

บทที่ 7 การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

บทที่ 8 บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ หลักการ และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
  2. เพื่อบอกลักษณะจิตวิทยาการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่
  3. เพื่ออธิบายแนวคิดสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
  4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
  5. เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  6. เพื่อนำเสนอบทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
  • ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ