นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ปรับปรุงล่าสุด :

ฉบับย่อ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ตาม QR Code ซึ่งอาจสรุปเบื้องต้นเพื่อความสะดวกได้ดังต่อไปนี้

หัวข้อ ข้อมูลโดยสรุป
เราประมวลผลข้อมูลอะไรบ้าง? เราประมวลผลข้อมูลอะไรบ้าง? เราประมวลผลข้อมูลตามที่จำเป็นที่ได้เก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ข้อมูลช่องทางการติดต่อ ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ ข้อมูลทางเทคนิค เป็นต้น
เราใช้ข้อมูลอย่างไร? เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเราได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นเอาไว้
เราส่งข้อมูลให้ใคร? เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก ตามเหตุผลความจำเป็นที่ได้อธิบายเอาไว้พร้อมรายการหน่วยงานที่มีการส่งข้อมูล
ผู้ใช้บริการสามารถทำอะไรได้บ้าง? ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งรวมถึง การเข้าถึง, การแก้ไข หรือการลบข้อมูลได้ตามที่ได้อธิบายเอาไว้
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะๆ

ฉบับเต็ม

ก. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้อธิบายให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อย่างไรตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีบริษัท มายคอร์สวิลล์ จำกัด เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ตาม QR Code ซึ่งอาจสรุปเบื้องต้นเพื่อความสะดวกได้ดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • โทรศัพท์ :02-218-0242
  • อีเมล์ :Chulamooc@chula.ac.th
 • รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
  • โทรศัพท์ :02-218-3341
  • อีเมล์ :DataBreach@chula.ac.th

นโยบายนี้ครอบคลุมผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ที่ใช้งานเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายในองค์กร เเละภายนอกองค์กรที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาใช้เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System, LMS) และระบบการเรียนรู้ผ่านรายวิชาออนไลน์ (Online Learning Platform)

ตามนโยบายนี้จะใช้คำว่า

“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการเก็บรวมรวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ท่าน” หมายถึง ผู้ที่ใช้งานเเพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอน และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ในการจัดการรายวิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาบนเเพลตฟอร์มดิจิทัล

“เรา” หมายถึง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ รหัสนิสิต และข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบระบุตัวตนที่ท่านเลือกใช้ในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นต้น
 • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ชิ้นงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ข้อมูลประวัติ การลงทะเบียนเข้าร่วมรายวิชา ประวัติกิจกรรมที่ท่านทำในรายวิชา อาทิ ข้อมูลการตอบคำถาม ข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการวัดผลการเรียนรู้ ข้อมูลการสนทนาบนกระดานสนทนา เเละเกรดที่ได้รับในรายวิชา เป็นต้น
 • ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมรายวิชา เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้การตั้งค่า และข้อมูลการเชื่อมต่อที่ท่านใช้ในการเข้าแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นต้น
ค. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานโดยตรง ผ่านกระบวนการ ดังนี้

 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา ทั้งจากการลงทะเบียนด้วยตนเองในแพลตฟอร์มดิจิทัล และจากการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของเรา
 • เมื่อท่านเข้าร่วมรายวิชาในระบบจัดการการเรียนรู้
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาออนไลน์
 • การให้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการบางประการตามที่ท่านร้องขอ
 • การติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้
 • การใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้ ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายเกี่ยวกับการใช้ Cookies

อย่างไรก็ดีอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งรวมถึง

 • การเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Facebook

เราได้รับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบระบุตัวตนที่ท่านเลือกใช้ในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยได้รับข้อมูลเมื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านช่องทางระบบระบุตัวตนนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่แพลตฟอร์มดิจิทัลใช้บริการ ได้แก่ Amazon AWS และ ระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ดูแลโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น หากมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ขัดกับนโยบายนี้

ง. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ระบบจัดการการเรียนรู้ และระบบการเรียนรู้ผ่านรายวิชาออนไลน์สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริการ ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กลุ่มกิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล
การสนับสนุนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
 • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ฐานสัญญา
 • ฐานภารกิจของรัฐ
การเรียนรู้ผ่านรายวิชาออนไลน์
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
 • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ฐานสัญญา
 • ฐานภารกิจของรัฐ
การจัดการประวัติและการรับรองการเรียนรู้
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานภารกิจของรัฐ
การแนะนำการเรียนรู้เพิ่มเติม
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
 • ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การสนับสนุนการประกันคุณภาพหลักสูตรและการบริหารงานด้านคุณภาพของหน่วยงาน
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
 • ฐานภารกิจของรัฐ
 • ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจสอบภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ฐานภารกิจของรัฐ
 • ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การวิเคราะห์ผลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอน
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ
 • ข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ฐานภารกิจของรัฐ
 • ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การเก็บประวัติการเข้าถึงระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

จ. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

 • บุคคลซึ่งทำงานร่วมกับเราหรือบุคคลอื่น เช่น ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เเละบริษัทเอกชน ที่มีความร่วมมือในการพัฒนา และ/หรือ ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคคลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถดำเนินการ และให้บริการแก่ท่านรวมถึงดำเนินการใดๆ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

เราจะเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของเราให้กับส่วนงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่

 • ผู้สอน ผู้ช่วยสอน หรือสตาฟฟ์ ที่มีบทบาทในรายวิชาอันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันจากการเรียนการสอน ในรายวิชาหรือหลักสูตรที่ท่านเข้าร่วม
 • เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ใช้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน หรือสตาฟฟ์
 • ผู้แทนหน่วยงานที่รายวิชาหรือหลักสูตรนั้นๆ สังกัด ซึ่งหน่วยงานจะต้องทำบันทึกระบุชื่อผู้แทนหน่วยงาน และลงนามโดยผู้มีอำนาจระดับหน่วยงานนั้น เป็นรายครั้งไป

ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เรากำหนด

ฉ. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การส่งข้อมูลการเรียนรู้ไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

กรณีเช่นนี้เราจะส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
 • หน่วยงานต่างประเทศที่รับข้อมูลอยู่ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน่วยงานต่างประเทศได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทาง กฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน, ประมวลวิธีปฏิบัติ, มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น
 • เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • ได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง หรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
ช. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ เราจะต้องดำเนินการตามคำสั่ง และตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น รวมทั้งการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ซ. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกว่าจะมีการร้องขอให้ลบข้อมูลของท่าน หรือเมื่อจำเป็นต้องมีการลบข้อมูล เนื่องด้วยปัจจัยด้านพื้นที่บันทึกข้อมูลของระบบ รวมถึงกรณีที่ทางเราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ในความดูแลของแพลตฟอร์มดิจิทัลให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บอย่างถาวร จนกว่าจะมีการร้องขอให้ลบข้อมูลจากท่าน หรือเมื่อจำเป็นต้องมีการลบข้อมูลเนื่องด้วยปัจจัยด้านพื้นที่บันทึกข้อมูลของระบบ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการลบข้อมูล

กรณีที่ทางเราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ คอมพิวเตอร์ในความดูแลของแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ฌ. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be Informed) ท่านมีสิทธิได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่าน และตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
 • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน
  1. ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
  2. เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  3. เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  3. เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
  4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
  3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  4. เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่าน ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเราไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ เราอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ขอให้ท่านรับทราบว่าเราจะบันทึกรายการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติ ของการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ท่านอาจศึกษาได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0 EXTENSION) ได้ที่ https://www.law.chula.ac.th/event/10316/ )

ในกรณีที่ท่านมีประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 02-218-0242 (ภายในวัน และเวลาทำการ) เราจะรีบดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดีท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ญ. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ [Publish Date] เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบางส่วนของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ และเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป