สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว

 • โดย : ผศ. ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
 • รหัส : CHULAMOOC5002
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กรกฎาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน สิงหาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทำไมต้องออกกำลังกาย ความสำคัญของการออกกำลังกาย  หลักการของการออกกำลังกาย รูปแบบการออกกำลังกาย และท่าบริหารง่ายๆ  โดยผู้สอนเห็นว่า การดำรงชีวิตในปัจจุบันของคนเมืองส่วนใหญ่กิจกรรมในแต่ละวันก็จะมุ่งเน้นไปที่การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ทำให้คนเหล่านั้นมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และทำให้ป่วยเป็นโรคเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากคนกลุ่มวัยทำงานไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย และบางคนคิดว่าการรับประทานอาหารที่ดีก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายและบางกลุ่มก็คิดว่าการออกกำลังกาย คือการที่จะต้องไปเข้าฟิตเนสเท่านั้น จริงๆ แล้วการออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะในที่ทำงาน หรือที่บ้าน  เพราะฉะนั้นเราควรมาออกกำลังกาย แค่วันละ 30 นาทีก็จะทำให้การออกกำลังกายนั้นสัมฤทธิ์ผลและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ยุ่งทั้งวันยังต้องออกกำลังกายอีกหรือ

  บทที่ 2 การออกกำลังกายป้องกันโรคได้จริงหรือ

  บทที่ 3 30 นาทีต่อวันพอไหม

  บทที่ 4 ออกกำลังกายมากๆ มีผลข้างเคียงไหม

  บทที่ 5 เป็นโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกายจริงหรือ

  บทที่ 6 ฟิตหรือไม่ฟิตมีความสำคัญอย่างไร

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกกำลังกายนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์

  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ