มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: เปิดมิติเรขาคณิต

 • โดย : รศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
 • รหัส : CHULAMOOC2622
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 2 มิถุนายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน สิงหาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2562
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: เปิดมิติเรขาคณิต (เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์) ประกอบด้วย

  EP 1: สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมบนระนาบพิกัดฉาก

  EP 2: การคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์

  EP 3: วงกลมและพาราโบลา

  EP 4: ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกับวงกลม

  EP 5: เส้นสัมผัสของภาพตัดกรวย

  EP 6: การหาสมการเส้นสัมผัสกับภาพตัดกรวย

  EP 7: เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันเมื่อไหร่

  EP 8: สมบัติของภาพตัดกรวย

  EP 9: เวกเตอร์ตอนที่ 1

  EP 10: เวกเตอร์ตอนที่ 2

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์การหาพื้นที่ การหาสมการเส้น ได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ