เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: What (Love) is in the air?

 • โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
 • รหัส : CHULAMOOC2643
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน พฤศจิกายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2563
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air? จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายแรงขึ้นทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่แปลกประหลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้น ฝนไม่ตกเกิดภาวะน้ำแห้งแล้ง และที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้รัฐบาลต้องประกาศหยุดเรียน  สำหรับเนื้อหาวิชานี้จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air? ประกอบด้วย

  บทที่ 1 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป (Climate Change)

  บทที่ 2 แก๊สโอโซน

  บทที่ 3 คุณภาพอากาศ

  บทที่ 4 การจัดการคุณภาพอากาศ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทางด้านอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอากาศนำไปใช้งานได้จริงและสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ