กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง

 • โดย : ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
 • รหัส : CHULAMOOC5010
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 8 ธันวาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน กรกฎาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน ธันวาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง จะมีเนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของอาหารกับโรคมะเร็ง โดยการให้ข้อมูลสถานการณ์ความเจ็บป่วย ชี้แนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การก่อโรคมะเร็ง ให้ความกระจ่างในประเด็นปัญหาความสับสนเรื่องอาหารกับโรคมะเร็ง ทั้งยังสร้างความตระหนักในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนส่งให้ผู้อื่น แนะนำและอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอาหารกับการเกิดโรคมะเร็ง และสรุปรวบยอดอาหารที่เสี่ยง และอาหารที่ช่วยปกป้องจากโรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง ประกอบด้วย

  บทที่ 1 สถานการณ์การป่วยเป็นโรคมะเร็ง

  บทที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง

  บทที่ 3 ความเชื่อเรื่องอาหารกับโรคมะเร็ง

  บทที่ 4 ตะลุยเว็บไซต์ไขปริศนาอาหารกับมะเร็ง

  บทที่ 5 ชัวร์ก่อนแชร์เรื่องมะเร็ง

  บทที่ 6 อาหารใดเสี่ยงภัยมะเร็ง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโภชนาการกับการเกิดโรคมะเร็ง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารและโรคมะเร็ง

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการเข้าถึงและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารกับโรคมะเร็งด้วยตนเอง

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ที่ถูกต้องว่าอาหารใดเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและอาหารใดสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

  • คณะสหเวชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ