อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

 • โดย : ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
 • รหัส : CHULAMOOC5017
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
เนื้อหา
13 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรค ด้วยข้อแนะนำการกินอาหารที่ถูกต้อง สำหรับกรใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และสื่อโซเชียลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากมาย ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทัน ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อ ข่าวลวงมากมายที่ทำให้ผู้คนไขว้เขว สับสน กับข้อมูลอาหารที่ทำให้มีสุขภาพดี ซึ่งนำไปสู่การแชร์จนมีการปฏิบัติตาม และสามารถนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพได้

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง (Healthy Diet: Informative and Valid) ประกอบด้วย

  บทที่ 1: อาหารสุขภาพคืออะไร

  บทที่ 2: ชัวร์ก่อนแชร์อาหารสุขภาพ

  บทที่ 3: ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  บทที่ 4: อาหารเสริมลดน้ำหนัก

  บทที่ 5: วิตามินกับสุขภาพ

  บทที่ 6: วิธีสังเกตข้อมูลด้านอาหารสุขภาพ

  บทที่ 7: ข้อมูลอาหารสุขภาพน่าเชื่อถือ

  บทที่ 8: อาหารสุขภาพป้องกันโรคหัวใจ

  บทที่ 9: ไข่กับสุขภาพ

  บทที่ 10: อาหารสุขภาพป้องกันโรคมะเร็ง

  บทที่ 11: นมวัวกับสุขภาพ

  บทที่ 12: อาหารสุขภาพป้องกันโรคสมองเสื่อม

  บทที่ 13: อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพที่ถูกต้อง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

  • คณะสหเวชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ