อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

 • โดย : ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
 • รหัส : CHULAMOOC5017
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 7 เมษายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
เนื้อหา
13 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรค ด้วยข้อแนะนำการกินอาหารที่ถูกต้อง สำหรับกรใช้ชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล และสื่อโซเชียลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากมาย ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทัน ทำอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อ ข่าวลวงมากมายที่ทำให้ผู้คนไขว้เขว สับสน กับข้อมูลอาหารที่ทำให้มีสุขภาพดี ซึ่งนำไปสู่การแชร์จนมีการปฏิบัติตาม และสามารถนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพได้

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง ประกอบด้วย

  บทที่ 1 อาหารสุขภาพคืออะไร

  บทที่ 2 ชัวร์ก่อนแชร์อาหารสุขภาพ

  บทที่ 3 ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  บทที่ 4 อาหารเสริมลดน้ำหนัก

  บทที่ 5 วิตามินกับสุขภาพ

  บทที่ 6 วิธีสังเกตข้อมูลด้านอาหารสุขภาพ

  บทที่ 7 ข้อมูลอาหารสุขภาพน่าเชื่อถือ

  บทที่ 8 อาหารสุขภาพป้องกันโรคหัวใจ

  บทที่ 9 ไข่กับสุขภาพ

  บทที่ 10 อาหารสุขภาพป้องกันโรคมะเร็ง

  บทที่ 11 นมวัวกับสุขภาพ

  บทที่ 12 อาหารสุขภาพป้องกันโรคสมองเสื่อม

  บทที่ 13 อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพที่ถูกต้อง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

  • คณะสหเวชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ