มหากาพย์ อังกฤษ อัปเกรด: Conversation มั่นใจ

 • โดย : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
 • รหัส : CHULAMOOC1615
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 7
 • เริ่มลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2565
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 18 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน พฤศจิกายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในรายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: Conversation มั่นใจ ประกอบด้วย

EP 1 - Conversations

EP 2 - Longer Conversations

EP 3 - Understanding Idioms #1

EP 4 - Understanding Idioms #2

EP 5 - Expressions and Idioms #1

EP 6 - Expressions and Idioms #2

EP 7 - Expressions and Idioms #3

EP 8 - Proverbs #1

EP 9 - Proverbs #2

EP 10 - Proverbs #3

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสนทนาต่าง ๆ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี
  • สถาบันภาษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ