การเล่าเรื่องและการออกแบบสื่อ

 • โดย : รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา และ ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
 • รหัส : CHULAMOOC3822
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2567
เนื้อหา
3 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจุฬาฯ จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การเล่าเรื่องและการออกแบบสื่อ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง การจัดทำโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอน เทคนิคการอุปมาและการเปรียบเทียบ ตลอดจนการออกแบบสื่อ เช่น สไลด์นำเสนอ ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสังคม (Social media) เหตุการณ์พิเศษ (Special Event) การเล่าเรื่องและการออกแบบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนิสิต ประชาชนทั่วไป และพนักงานองค์กรที่สนใจ เพื่อให้สามารถเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท 

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา การเล่าเรื่องและการออกแบบสื่อ ประกอบด้วย 

  Part 1 การสร้างสรรค์การเล่าเรื่องอย่างมีกลวิธี 

  Part 2 การออกแบบสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่อสาร 

  Part 3 บทสัมภาษณ์และกรณีศึกษาการเล่าเรื่อง 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการเล่าเรื่อง การจัดทำโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอน เทคนิคการอุปมาและการเปรียบเทียบ 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อต่าง ๆ เช่น สไลด์นำเสนอ ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสังคม (Social Media) เหตุการณ์พิเศษ (Special Event) 

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น 

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
   คณะนิเทศศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร

  • ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
   คณะนิเทศศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย